АЙЗААЛАХ

Бүдүүлэг зан авир гаргах, бүдүүлэг үг хэрэглэн ярьж хэлэлцэх.