аа хулга
а. Элэн хулан, эзгүй, хүн амьтангүй эл хуль; б. Дэмий, сул, зүгээр;