ажилд дадлага, ачаанд татлага хэрэгтэй
/ зүйр цэцэн үг /
ажилд дадлага, туршлага хэрэгтэй гэсэн санаа