ажил явдал
а. Ажил алба - Ингээд ажил явдлаа дуусгасны дараа хаан нэг өдөр хэлжээ. Монгол ардын үлгэр; б. Оршуулгын ажил