ажил сургууль

а. Эрхэлж буй ажил болон сурч буй сургууль; б. Хөдөлмөр