АЖААРАЛ
/ хүндэтгэл /

Ажаарах үйлийн нэр, анхаарал, болгоомж.