ГАНДУУ II

Зөрүүд хөшүүн зантай.

Ижил үг:

ГАНДУУ I