гадны хүн
а. Гадаадын хүн, харь хүн; б. Тус байгууллагад ажилладаггүй хүн хөндлөнгийн хүн