ГААРУУ

Гаарсан байрын, давруу: гааруу хүн (давруу хүн).

гааруу хүн давруу хүн