ГААРУУЛАХ

Улам давраах, даамжруулах: аашийг нь гааруулах (аашийг нь улам хөдөлгөх), уурыг нь дэлгэрэнгүй... (уурыг нь улам хүргэх, дордуулах) - Даарин дээр нь давс нэмнэ гэгчээр уур омгийг нь улам гааруулах хэрэггүй. Яриа.

аашийг нь гааруулах аашийг нь улам хөдөлгөх
уурыг нь гааруулах уурыг нь улам хүргэх, дордуулах