ГААНСАРХУУ

1. Гаанстай төстэй;


2. Олон гаанстай.