гаанс тамхи төхөөрөх
тамхи татах хэрэгсэл бэлдэх, мод толгой бэлдэх