адал явдал тохиолдох

ер бусын сонин зүйл тохиолдох