бүс гэр
бүсийг нийлүүлэн оёж, багана хуруу тавин босгож барих гэр, майхан