БҮСЛҮҮЛЭХ I

Бүсийг биедээ ороолгуулах: дээлээ бүслүүлэх (дээлээ бүсээр ороолгуулах).

Ижил үг:

БҮСЛҮҮЛЭХ II