БОТИД

“егүүтгэлийг хөтлөх”; 1.өнгөрсөн амьтныг сайн төрөл олоход нь унших тусгай увдис номлол буюу амийг нь дэлгэрэнгүй...