агаарын бөөм

 физикийн шинж чанар буюу дулаац, чийгдэц хоёр нь хэвтээ чиглэлээр чийгтэн байгаа хэсэг хий агаар. Тухайн газрын гадаргуун дэлгэрэнгүй...