агаар алх

 авчмал агаараар хөдөлгөх хүч болгодог давтан дэлдэх гар багаж. Голдуу агаараар түлхдэг бүлүүр ба бүлүүрийн хөдөлгөөнийг эзэмших авто нээлхий дэлгэрэнгүй...