АВШ III

Авахын арга бололцоо

Ижил үг:

АВШ I

АВШ II