АЗАМ

чингэх ингэх магадгүй гэж сэжиглэсэн газар хэрэглэх аялга, чингэх азам, ингэх азам.