АЛХИМИ
/ хими /

Үнэт биш төмөрлөгийг алт болгож хувиргах тухай номлол