АКР

Англи үг, англи тогтолцооны улс оронд хэрэглэдэг газрын хэмжээ, 4047 хавтгай дөрвөлжин метртэй тэнцэнэ