АГНАЛ

Агнах ажиллагаа. Агнал халаагүй (албаны ажилд ээлж халаа байхгүйгээр зүтгэхийн байдал)