АВЦААХ

 1. Авцахын үйлдүүдэх хэв. Авцахад хүрүүлэх,


2. алба оноох, авлигалах. авцаах бичиг. [хуучин] (алба сангийн юмыг авах учирт гаргасан баримт бичиг).