газрын давхарга
/ газар зүй /

 дэлхийн хамгийн гадна талын хатуу бүрхүүл