ДАВХАРГАЛАХ

Давхартай болгох: гэр давхаргалах (гэрт давхарлагаа барих).