ДАВХАРГАДАС

Давхарга зүйн шаталбарын бүс нутгийн давхарга зүйн үндсэн нэгж; газар зүйн тодорхой орчин нөхцөлд геологийн тогтцын дэлгэрэнгүй...