тариалангийн хур

хаврын адаг улирал дундаа орж агь нүдэлж, морин цахлай, тогоруу ирэх агаад газар боловсруулан тариалан эхлэх үе