агаарын температур
/ газар зүй /

агаарын халуун хүйтний хэмжээ