АГЛАГАШИХ

Садан төрлийн үе улам сунжирч холдох шинжтэй болох - Үе аглагашсныг сунжрав хэмээнэ. Д.Гонгор. Халх товчоон., төрөл аглагаших (төрөл холдох).