өвчинд болох
халдварт өвчинд өртөхгүй болох, дархлаатай болох