боол болох

эрх чөлөөгөө хасуулж хүний эрхэнд орох