хүн болох

а. Өсөж бойжих, хүмүүжих; б. Хүний зан чанар илрэх