сүр болох

а. Бага зүйлд ихэд баярлах; б. Сүрийг гаргах