дажин болох

а. Үймэх, самуурах; б. [шилж] Учиргүй баярлаж ихэд хөгжих