баяр болох

баяр цэнгэл үйлдэх, тэмдэглэлт өдөр болох