харанхуй болох

а. Шөнө болох; б. Гэгээ гэрэл тасрах