зуд болох

цас шуурга ихсэх, цасгүйгээр харын хүйтэн болох зэргээр хүн, мал зүдэх, сүйдэх цаг зуурын бэрхшээл тулгарах