гар хөл болох

а. Ядарсан хүнд тус дэм болох; б. Муу хүнд ашиглагдах