хэрэг болох

а. Ажил бүтэхэд тустай байх; б. Хэрэг үүдэх