зууш болох
а. Хөнгөн хоол болох; б. [шилжсэн] Бусдад элэглэгдэн хэлцэгдэх; в. [шилжсэн] Бусдын эрхшээлд автагдан ашиглагдах