эхнэр болох
а. Нөхөрт гарах; б. [хуучирсан] Эхнэр үс, хувцас хэрэглэх