хань болох

а. Хань бараа болж дагалдаж явах; б. Хань нөхөр болох