ураг болох
а. Эр эм болох; б. Ургийн холбоо сүлбээ бүхий болох