тулам болох
а. Тулам шинж орох; б. Тулманд чихсэн юм шиг байдал орох