гал болох
а. Айл гэр болох; б. Аяны хүний нэгэн оромжид гал нэгдэх