БОЛЗЛОХ

Хийх, уулзах цагаа урьдаар хэлэлцэн тогтоох, товлох: хоёулаа болзлох (уулзах хугацаа товлох).