агаар ихтэй

зайтай байрлуулсан, сийрэг зохиомжтой