хуурхан бишгүүр

хөндлөн бишгүүрээс богино, бүдүүвтэр, нүүрэн талдаа таван нүхтэй бишгүүр