хотон бишгүүр

хийц хэлбэр, өнгө хөндлөн бишгүүртэй адил боловч арай урт, мөн гурван нүхтэй бишгүүр